NOTA LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

NOTA LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

NOTA LEGAL

www.alejandria.cat és un domini en internet en què la seva titularitat pertany a PRORETALE, S.L.U.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis, i qualsevol altre material, són propietat de PRORETALE, S.L.U. o de tercers que hi ha autoritzat el seu ús.

La utilització de la web atribueix la condició d'usuari a tota persona que accedeixi a la mateixa i implica l'acceptació sense reserves de les presents condicions generals.

La informació i elements divulgats a través d'aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal manera que es prohibeix la seva reproducció, distribució i comunicació pública sense l'autorització expressa de PRORETALE, S.L.U.

Les pàgines de www.alejandria.cat poden ser visitades lliurement pels usuaris, excloent aquelles que es trobin en àrees tancades, o que exigeixin la inscripció en un registre que s'efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix servei o en les Condicions Particulars que ho regulin.

L'usuari es compromet a no utilitzar els serveis per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquests terminis generals.

PRORETALE, S.L.U. no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquest lloc web, inclosos danys a sistemes informàtics, al mateix temps que es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.alejandria.cat és un domini d'Internet registrat per PRORETALE, S.L.U. C.I.F. B65389090, PRORETALE, S.L.U. implica l'aceptació expressa de totes i cadascuna de les següents:

Condicions Generals d'ús de la WEB: http://www.alejandria.cat:

1. CAPACITAT LEGAL:

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els Serveis oferits a la WEB de PRORETALE, S.L.U. manifestant tanmateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per a utilitzar aquesta WEB i/o contractar els Serveis oferits.

2. FINALITATS:

PRORETALE, S.L.U. l'informa que les dades de caràcter personal en què el seu tractament es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les quals és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb PRORETALE, S.L.U. especialment els referits a:
- Intermediació Immobiliària.
- Consultora i assessoria per l'administració i gestió de Patrimonis Immobiliaris.
- Elaboració estudis de viabilitat de mercat.

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol medi, incloent-hi els medis electrònics. L'interessat haurà d'autoritzar l'enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcatge de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L'USUARI:

Que hagi contractat o que contracti els diferents Productes i Serveis que ofereix PRORETALE, S.L.U. deurà registrar-se com a client, a efectes declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:

3.1. L'usuari de www.alejandria.cat garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, endavant les DADES, facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

3.2. L'usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessari per a l'adequada prestació dels Productes i Serveis oferits per PRORETALE, S.L.U. i requerits pels usuaris.

3.3. L'usuari dóna el seu consentiment exprés per a rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de PRORETALE, S.L.U. i dels diferents Productes i Serveis comercialitzats o promocionats per PRORETALE, S.L.U.

4. DRETS DE L'INTERESSAT:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en PRORETALE, S.L.U. estem tractant dades personals que li impliquin o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, al seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins amb què van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, PRORETALE, S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte por motius legítims, imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el terme corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de mode que PRORETALE, S.L.U. només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei. Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de mode que puguin sol·licitar i rebre les dades que l'interessin i que ens hagi facilitat o sol·licitat que les hi enviem a altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.

L'interessat podrà exercir qualsevol d'aquests drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la direcció itombas@alejandria.cat, adjuntant còpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret al que es refereixi. Tanmateix podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a la direcció indicada anteriorment. La resposta a les peticions que es realitzin és duran a terme amb la brevetat més gran possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

5. PRORETALE, S.L.U.:

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia drets digitals, i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament Europeo 2016/679 de 25 Maig 2018, les DADES enviades per l'usuari a través de www.alejandria.cat, seran tractades per PRORETALE, S.L.U. de forma automatitzada i seran incorporades al Registre d'Activitats de Tractament amb la finalitat de poder oferir-li i gestionar els Productes i Serveis de PRORETALE, S.L.U.

5.1. Aquest Registre d'Activitats de Tractament el qual el Responsable és la societat mercantil PRORETALE, S.L.U. amb domicili administratiu en la c/ Les Corts 10 planta baixa e-mail: itombas@alejandria.cat

5.2. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els terminis recollits en la legislació de protecció de dades.

5.3. Del mateix mode, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia drets digitals, i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018.

5.4. Per als fins continguts en la present clàusula bastarà amb contactar amb PRORETALE, S.L.U. a través del correu electrònic itombas@alejandria.cat, o bé, escrivint al seu domicili administratiu al c/ Les Corts 10 planta baixa -08028- BCN, Espanya.

5.5. PRORETALE, S.L.U. garanteix que ha adaptat les mesures de seguretat necessàries en les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per a evitar l'accés a les DADES de persones no autoritzades. 5.6. Sense perjudici de l'anterior aquestes dades podran ser revelades a les autoritats públiques només en el suposat que les mateixes així ho requereixen conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

6. US DE LA PÀGINA www.alejandria.cat DE PRORETALE, S.L.U.:

6.1. La utilització de la pàgina www.alejandria.cat i/o dels Productes i Serveis de PRORETALE, S.L.U. suposarà l'acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l'última versió de les Condicions Generals pel que l'usuari deurà ser conscient de la importància de llegar-les cada cop que visiti www.alejandria.cat

6.2. PRORETALE, S.L.U. podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avis, aquestes Condicions Generals així com els Productes i Serveis donats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.alejandria.cat

6.3. De la mateixa manera, els usuaris, amb objecte de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de PRORETALE, S.L.U. podran suggerir aquelles modificacions que ells creguin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de la adreça de correu electrònic www.alejandria.cat

6.4. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.alejandria.cat i aquells Productes i Serveis possats a disposició a través de la mateixa, de manera acord amb la llei, les bones costums i l'ordre públic, així amb el disposat en les presents Condicions Generals. En conseqüències, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.alejandria.cat o els Productes i Serveis oferits, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert en les presents Condicions Generals, o lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina www.alejandria.cat o dificultar el seu ús normal, o dels Productes i Serveis accessibles a través de la mateixa, o per la resta dels usuaris, o per PRORETALE, S.L.U. i/o que afectin o puguin afectar la imatge de PRORETALE, S.L.U.

6.5. Els usuaris de www.alejandria.cat deuran observar qualsevol instrucció que, a través d'e-mail, itombas@alejandria.cat o, PRORETALE, S.L.U. o del seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

6.6. L'usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l'exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

7. ELS SERVEIS DE PRORETALE, S.L.U.

No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

8. MOTIUS D'EXCLUSIÓ:

PRORETALE, S.L.U. es reserva el dret d'excloure temporalment o definitivament a l'usuari en qualsevol dels següents suposats:

8.1. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d'ús establerts en el present document.

8.2. Per incompliment de les lleis, les bones costums, i l'Ordre públic.

8.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l'usuari amb PRORETALE, S.L.U. L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de PRORETALE, S.L.U. a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

9. PROPIETAT INTELECTUAL I DRETS D'AUTOR:

9.1. Tota la informació continguda en www.alejandria.cat, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a PRORETALE, S.L.U. o als seus llicenciadors. Els usuaris d'Internet que accedint a aquest WEB poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduits no siguin cedits posteriorment a tercer o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permeteix, sense perjudici del recollit en les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o totalitat de la informació publicada en www.alejandria.cat, sense autorització prèvia de PRORETALE, S.L.U.

9.3. L'usuari, deurà utilitzar els continguts i informacions recollits en www.alejandria.cat de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de PRORETALE, S.L.U. o de tercers, és a dir, respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada en www.alejandria.cat sense autorització prèvia i per escrit de PRORETALE, S.L.U. queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a la direcció de correu electrònic a itombas@alejandria.cat

9.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.alejandria.cat ha sigut introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor u altres drets PRORETALE, S.L.U. aquesta circumstància, remetent notificació a la direcció de correu electrònic itombas@alejandria.cat, i incloent almenys, els següents extrems: a) Nom, direcció, número de telèfon i direcció d'e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d'autor u altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver sigut infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació en la pàgina www.alejandria.cat d) Declaració de què la introducció dels continguts han sigut introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor i altres drets de propietat intel·lectual. 9.5. Sense perjudici de l'assenyalat en els paràgrafs precedents, PRORETALE, S.L.U. es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor i altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

10. HIPERLINKS:

10.1. En el cas que www.alejandria.cat refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines WEB de tercers, PRORETALE, S.L.U. no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent en la pàgina o pàgines WEB de tercers, pel que PRORETALE, S.L.U. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta pàgina/s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no l'imitatiu, respecte a la legalitat, les bones costums, l'ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre PRORETALE, S.L.U. i el propietari de la pàgina WEB en què el mateix s'estableix.

10.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.alejandria.cat, deuran garantir que el hiperlink només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.alejandria.cat, però no realitza, de forma enunciativa però no imitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina WEB de www.alejandria.cat. Exceptuant aquells signes que formin part del hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s'estableixi l'hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol mena de signe distintiu pertanyent a PRORETALE, S.L.U

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

11.1. PRORETALE, S.L.U. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina WEB ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l'usuari, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina WEB o dels seus serveis, encara intentar facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

11.2. PRORETALE, S.L.U. no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el software o hardware dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, pel que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d'aquests.

12. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALES:

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

13. ERRORS TIPOGRÀFICS: PRORETALE, S.L.U. fa tots els esforços necessaris dins dels seus medis per a oferir la informació continguda en la WEB de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís cap error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de PRORETALE, S.L.U. es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i cap client hauria pres la decisió d'adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error PRORETALE, S.L.U. s'ho comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per la seva part.

14. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

La inscripció de l'usuari com client de PRORETALE, S.L.U. implica el coneixement i acceptació expressa de les presents Condicions Generals. La contractació d'un Producte o Servei concret oferit pels proveïdors de serveis que figuren en PRORETALE, S.L.U. implica l'acceptació explícita de les Condicions Generals.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola i Nou Reglament Europeu. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, respecte de la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa ael seu propi (o a qualsevol altre que, al seu cas, pugui correspondre), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Per a no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d'altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari. En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" en el botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i hi ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En cas que en una sol·licitud s'incloguin DADES per persones no titulars dels mateixos l'usuari hi haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts als paràgrafs anteriors.